Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Aktuality > Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromaduDatum konání:
29.6.2021

Pozvánka

 

Představenstvo akciové společnosti –

 LIKO SVITAVY a.s., sídlo: Svitavy, Tolstého 2114/13,

 PSČ  568 02, IČO: 252 60 715

 zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1555

 

svolává v souladu se stanovami společnosti

 

řádnou valnou hromadu akcionářů,

 

která se koná 29.6.2021 od 08.30 hodin

 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, ve Svitavách, T.G. Masaryka 25

 

Prezence akcionářů od 08.15 hodin.

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

 

 1. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Mgr. Davida Šimka.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

 

3.Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, členů návrhové komise, členů volební komise.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí  za zapisovatele zápisu Janu Faršolasovou, za ověřovatele zápisu  Radomila Kašpara,  Jiřího Tesaře,  osoby pověřené sčítáním hlasů  Ing. Petra Škvařila, Jaroslava Jiskru, DiS, Věru Chemišincovou, členy návrhové komise Jiřího Jílka, Josefa Škeříka, JUDr. Miloše Izáka, členy volební komise Mgr. Lukáše Trefila, Vladimíra Buchtu, Romana Satrapu.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

 

 1. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

 

 

 

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Zpráva dozorčí rady za rok 2020.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2020.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2020 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2020, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 1 451 195,19 Kč takto :

- částku ve výši 120 000,- Kč přidělit do sociálního fondu,

- částka 1 331 195,19 Kč – nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

 

 1. Hospodářský a investiční plán na rok 2021.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí hospodářský a investiční plán na rok 2021.

Odůvodnění :

Hospodářský a investiční plán na rok 2021 zpracovalo představenstvo společnosti a vycházelo z možností a současné ekonomické situace společnosti.

 

 1. Seznámení s volebním řádem.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí, že volba členů představenstva a dozorčí rady bude probíhat podle platného a účinného volebního řádu ze dne 19.6.2001.

Odůvodnění :

Volební řád byl schválen na řádné valné hromadě společnosti dne 19.6.2001.

 

 1. Odvolání člena představenstva Jaroslava Jiskry, DiS, z členství v představenstvu.

- Návrh usnesení :

Jaroslav Jiskra, DiS,byl odvolán z členství v představenstvu.

Odůvodnění :

Jaroslav Jiskra, DiS, byl  zvolen za člena představenstva  dne 12.6.2018 a vzhledem k tomu, že  ještě neskončilo jeho členství v představenstvu uplynutím funkčního období, je nutné ukončit jeho členství v představenstvu odvoláním.

 

 1. Volba členů představenstva:

Buchta Vladimír,

Faršolasová Jana,

Frajvald Petr,

Ing. Gestinger Josef,

Chemišincová Věra,

Jílek Jíří, .

Kašpar Radomil,

Martinů Jaroslav,

Šafr Ladislav,

Mgr. Šimek David,

Vrabec Miloš,

- Návrh usnesení :

Buchta Vladimír, byl zvolen členem představenstva,

Faršolasová Jana,  byla zvolen členem představenstva,

Frajvald Petr,  byl zvolen členem představenstva

Ing. Gestinger Josef,  byl zvolen členem představenstva,

Chemišincová Věra,   byla zvolen členem představenstva,

Jílek Jíří, byl zvolen členem představenstva,

Kašpar Radomil,  byl zvolen členem představenstva,

Martinů Jaroslav, byl zvolen členem představenstva,

Šafr Ladislav,  byl zvolen členem představenstva,

Mgr. Šimek David, byl zvolen členem představenstva.

Vrabec Miloš,  byl zvolen členem představenstva.

Odůvodnění :

Představenstvo navrhuje zvolit:

Buchtu Vladimíra,  Faršolasovou Janu,  Frajvalda Petra, Ing. Gestingera Josefa, , Chemišincovou Věru,  Jílka Jířího,  Kašpara Radomila,   Martinů Jaroslava,  Šafra Ladislava,   Mgr. Šimka Davida,   Vrabce Miloše,    členy představenstva.

 

 1. Volba členů dozorčí rady:

Ing. Dvořák Josef,  

Mgr. Neudert Jan,  

Ing. Rothschein Karel,  

Satrapa Roman,  ,

Škeřík Josef,  

Ing. Škvařil Petr,  

- Návrh usnesení :

Ing. Dvořák Josef,    byl zvolen členem dozorčí rady,

Mgr. Neudert Jan,   byl zvolen členem dozorčí rady,

Ing. Rothschein Karel,   byl zvolen členem dozorčí rady,

Satrapa Roman,   byl zvolen členem dozorčí rady,

Škeřík Josef,   byl zvolen členem dozorčí rady,

Ing. Škvařil Petr,   byl zvolen členem dozorčí rady.

Odůvodnění :

Představenstvo navrhuje zvolit:

Ing. Dvořáka Josefa, Mgr. Neuderta Jana, Ing. Rothscheina Karla,  Satrapu Romana,  Škeříka Josefa, Ing. Škvařila Petra,  členy dozorčí rady.

 

 1. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady - § 60 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje dle § 60 písm. c) zákona č.  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zvláštní odměnu ve výši 400 000,- Kč a z této částky obdrží : předseda představenstva 7,95%, předseda dozorčí rady 7,95%, místopředseda představenstva 6,95%, místopředseda dozorčí rady 6,95%, členové představenstva 5,4%, členové dozorčí rady 5,4%.

Odůvodnění :

Odměny byly navrženy vzhledem k odpovědnosti členů orgánů a ekonomické situaci společnosti.

 

 1. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva:

Buchty Vladimíra,  Faršolasové Jany,  Frajvalda Petra,  Ing. Gestingera Josefa,    Chemišincové Věry,   Jílka Jířího, Kašpara Radomila,  Martinů Jaroslava,  Šafra Ladislava,  Mgr. Šimka Davida, Vrabce Miloše,  včetně výše odměny.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

Buchty Vladimíra,  Faršolasové Jany, Frajvalda Petra, Ing. Gestingera Josefa,   Chemišincové Věry, , Jílka Jířího,  Kašpara Radomila,  Martinů Jaroslava,  Šafra Ladislava, Mgr. Šimka Davida, Vrabce Miloše, včetně výše odměny ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva:

Buchty Vladimíra,   Faršolasové Jany,   Frajvalda Petra,   Ing. Gestingera Josefa,    Chemišincové Věry,    Jílka Jířího,   Kašpara Radomila,   Martinů Jaroslava,   Šafra Ladislava,   Mgr. Šimka Davida,     Vrabce Miloše  včetně výše odměny.

 

 1. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

 Ing. Dvořáka Josefa, Mgr. Neuderta Jana,  Ing. Rothscheina Karla, Satrapu Romana, , Škeříka Josefa,  Ing. Škvařila Petra,   včetně výše odměny.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady:

 Ing. Dvořáka Josefa,  Mgr. Neuderta Jana,  Ing. Rothscheina Karla, Satrapu Romana,  Škeříka Josefa,  Ing. Škvařila Petra, dat.nar. 10.10.1964, bytem Květná č.p. 85, PSČ 572 01, včetně výše odměny ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady:

Ing. Dvořáka Josefa,  Mgr. Neuderta Jana,   Ing. Rothscheina Karla,   Satrapu Romana,   Škeříka Josefa,   Ing. Škvařila Petra,   včetně výše odměny.

 

 1. Diskuse k projednávaným bodům pořadu jednání.

 

 1. Schválení usnesení valné hromady.

 

 1. Závěr.

 

Do řádné účetní závěrky za rok 2020 je možné nahlédnout v sídle společnosti LIKO SVITAVY a.s. od 28.6.2021 do  28.6.2021 u p.Faršolasové v pracovních dnech od 13.00 hodin – 14.00 hodin.  

 

Do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015  je možné nahlédnout v sídle společnosti LIKO SVITAVY a.s. od 28.5.2021 do 28.6.2021 u p.Faršolasové v pracovních dnech od 13.00 hodin – 14.00 hodin.

 

Do smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je možné nahlédnout v sídle společnosti LIKO SVITAVY a.s. od 28.5.2021 do 28.6.2021 u p.Faršolasové v pracovních dnech od 13.00 hodin – 14.00 hodin.

 

 

 

 

 

Příloha:

- vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021.

 

Ve Svitavách dne  20.5.2021        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Za  LIKO SVITAVY a.s.:

                                                                                               Radomil Kašpar

                                                                                               předseda představenstva

                                                  

 

 

                                                                                              .........................................                                                      

 

 

 

 

 

 

Poučení:

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.