Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Aktuality > Pozvánka na valnou hromadu 2023

Pozvánka na valnou hromadu 2023Datum konání:
27.6.2023

Pozvánka

 

Představenstvo akciové společnosti –

 LIKO SVITAVY a.s., sídlo: Svitavy, Tolstého 2114/13,

 PSČ  568 02, IČO: 252 60 715

 zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1555

 

svolává v souladu se stanovami společnosti

 

řádnou valnou hromadu akcionářů,

 

která se koná 27.6.2023 od 08.30 hodin

 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, ve Svitavách, T.G. Masaryka 25

 

 

Prezence akcionářů od 08.15 hodin.

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

 

 1. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Mgr. Davida Šimka.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

 

3.Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, členů návrhové komise.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí  za zapisovatele zápisu Janu Faršolasovou, za ověřovatele zápisu  Mgr. Davida Šimka, ,  Ing. Karla Rothscheina, osoby pověřené sčítáním hlasů  Ing. Petra Škvařila, Petra Faršolase, DiS,, Věru Chemišincovou, členy návrhové komise Mgr. Jana Neuderta, Ing. Josefa Škeříka, Vladimíra Buchtu.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

 

 1. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

 

 

 

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Zpráva dozorčí rady za rok 2022.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2022.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2022 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2022, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2022 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 3 677 165,54 Kč takto :

- částku ve výši 120 000,- Kč přidělit do sociálního fondu,

- částka 3 557 165,54 Kč – nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

 

 1. Hospodářský a investiční plán na rok 2023.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí hospodářský a investiční plán na rok 2023.

Odůvodnění :

Hospodářský a investiční plán na rok 2023 zpracovalo představenstvo společnosti a vycházelo z možností a současné ekonomické situace společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady - § 60 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje dle § 60 písm. c) zákona č.  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zvláštní odměnu ve výši 480 000,- Kč a z této částky obdrží : předseda představenstva 7,95%, předseda dozorčí rady 7,95%, místopředseda představenstva 6,95%, místopředseda dozorčí rady 6,95%, členové představenstva 5,4%, členové dozorčí rady 5,4%.

Dále zvýšení pravidelní odměny za účast na jednání představenstva a dozorčí rady o 20%.

Odůvodnění :

Odměny byly navrženy vzhledem k odpovědnosti členů orgánů a ekonomické situaci společnosti.

 

 1. Diskuse k projednávaným bodům pořadu jednání.

 

 1. Schválení usnesení valné hromady.

 

 1. Závěr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do řádné účetní závěrky za rok 2022 je možné nahlédnout v sídle společnosti LIKO SVITAVY a.s. od 26.5.2023 do  26.6.2023 u p.Faršolasové v pracovních dnech od 13.00 hodin – 14.00 hodin.  

 

Do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022  je možné nahlédnout v sídle společnosti LIKO SVITAVY a.s. od 26.5.2023 do 26.6.2023 u p.Faršolasové v pracovních dnech od 13.00 hodin – 14.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

Příloha:

- vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022.

 

Ve Svitavách dne  25.5.2023        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Za  LIKO SVITAVY a.s.:

                                                                          Radomil Kašpar

                                                                          předseda představenstva

                                                 

 

 

                                                                            .........................................                                                      

 

 

 

Poučení:

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.