Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Aktuality > Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromaduDatum konání:
21.6.2022

Pozvánka

 

Představenstvo akciové společnosti –

 LIKO SVITAVY a.s., sídlo: Svitavy, Tolstého 2114/13,

 PSČ  568 02, IČO: 252 60 715

 zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1555

 

svolává v souladu se stanovami společnosti

 

řádnou valnou hromadu akcionářů,

 

která se koná 21.6.2022 od 09.00 hodin

 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, ve Svitavách, T.G. Masaryka 25

 

 

Prezence akcionářů od 08.30 hodin.

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

 

 1. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Mgr. Davida Šimka.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

 

3.Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, členů návrhové komise.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí  za zapisovatele zápisu Janu Faršolasovou, za ověřovatele zápisu  Jaroslava Martinů,  Kamila Pavliše, osoby pověřené sčítáním hlasů  Ing. Petra Škvařila, Petra Faršolase, DiS,, Věru Chemišincovou, členy návrhové komise Jiřího Jíla,  Josefa Škeříka, Vladimíra Buchtu.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

 

 1. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021.

 

 

 

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Zpráva dozorčí rady za rok 2021.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2021.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2021 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2021, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

 

 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2021 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

 

 1. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 5 651 995,00 Kč takto :

- částku ve výši 120 000,- Kč přidělit do sociálního fondu,

- částka 5 531 995,00 Kč – nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

 

 1. Hospodářský a investiční plán na rok 2022.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí hospodářský a investiční plán na rok 2022.

Odůvodnění :

Hospodářský a investiční plán na rok 2022 zpracovalo představenstvo společnosti a vycházelo z možností a současné ekonomické situace společnosti.

 

 1. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady - § 60 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje dle § 60 písm. c) zákona č.  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zvláštní odměnu ve výši 400 000,- Kč a z této částky obdrží : předseda představenstva 7,95%, předseda dozorčí rady 7,95%, místopředseda představenstva 6,95%, místopředseda dozorčí rady 6,95%, členové představenstva 5,4%, členové dozorčí rady 5,4%.

Odůvodnění :

Odměny byly navrženy vzhledem k odpovědnosti členů orgánů a ekonomické situaci společnosti.

 

 1. Diskuse k projednávaným bodům pořadu jednání.

 

 1. Schválení usnesení valné hromady.

 

 1. Závěr.

 

Do řádné účetní závěrky za rok 2021 je možné nahlédnout v sídle společnosti LIKO SVITAVY a.s. od 20.5.2022 do  20.6.2022 u p.Faršolasové v pracovních dnech od 13.00 hodin – 14.00 hodin.  

 

Do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021  je možné nahlédnout v sídle společnosti LIKO SVITAVY a.s. od 20.5.2022 do 20.6.2022 u p.Faršolasové v pracovních dnech od 13.00 hodin – 14.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

- vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021.

 

Ve Svitavách dne  16.5.2022        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Za  LIKO SVITAVY a.s.:

                                                                                               Radomil Kašpar

                                                                                               předseda představenstva

                                                 

 

 

                                                                                               .........................................                                                      

 

 

 

Poučení:

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.