Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje

Základní údaje

Společnost vznikla v r. 1992. Původně vznikla jako "LIKO, zájmové sdružení měst a obcí okresu Svitavy". Zakládajícími členy byly obce a města okresu Svitavy. Hlavní náplní byl svoz komunálního odpadu od obyvatel i podnikatelů.V r. 1996 byla založena nová společnost LIKO SVITAVY a.s.. 100 % vlastníky se staly města Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová a okolní obce. Celkem má společnost 80 akcionářů.

V průběhu let začala společnost nabízet i ostatní služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem. V r. 1995 jsme jako jedna z mála firem v republice začali se separací komunálního odpadu. Ve městech byly rozmístěny kontejnery o obsahu 1100 l na sběr papíru a plastů. Současně byla postavena třídící linka na papír a plasty, která slouží i v současné době. Ve městech byly také otevřeny provozovny sběrných dvorů.

LIKO SVITAVY a.s. postupně rozšiřovalo své služby i v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. K tomuto účelu slouží sběrné svory, které se současně staly i místy zpětného odběru vyřazených elektrozařízení.

V současné době poskytuje LIKO SVITAVY a.s. služby pro 60 tis. obyvatel. Máme střediska ve městech Svitavy, Litomyšl a Polička. V těchto městech také provozujeme překladiště komunálního odpadu a sběrné dvory.

Popelářské auto LIKO SVITAVY a.s.LIKO SVITAVY a.s. v současné době zajišťuje komplexní služby v oblasti nakládání s odpady. V rámci těchto služeb zajišťujeme svoz komunálního odpadu, separaci využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnerů, prodej sběrných nádob na ukládání odpadu a poradenskou činnost na úseku odpadového hospodářství.

Těžištěm naší činnosti je především svoz komunálního odpadu. Vedle svozu komunálního odpadu LIKO SVITAVY a.s. zajišťuje separovaný sběr odpadu, odděleně jsou sbírány komodity : papír, plasty, sklo. Cílem systému separace odpadu je omezení množství skládkovaného odpadu a vyčlenění takových materiálů z komunálního odpadu, které lze využít jako druhotnou surovinu. Ve městech i v obcích jsou pro všechny tříděné komodity (papír, plasty, sklo) rozmístěny kontejnery, kam občané mohou příslušný druh odpadu uložit.( Pro papír a sklo jsou zvoleny 1100 l kontejnery, pro sklo zvony o objemu 1,5 m3).

Vytříděné komodity se předávají k materiálovému využití.

  • Sklo se sbírá v odděleně jako bílý a barevný skleněný střep, zajištění svozu a využití je ze všech komodit nejméně problematické, končí jako surovina ve sklárnách.
  • Papír je nabízen papírnám, kde se zpracovává jako druhotná surovina při výrobě nového papíru.
  • Plasty jsou dotřiďovány, vytříděné frakce ( PET lahve, fólie, PE obaly, plné plasty a zbytkový plast) jsou potom nabízeny dle momentální nabídky k využití. Z hlediska ekonomické náročnosti jsou plasty nejnáročnější komoditou separovaného sběru.
  • Ve městech Svitavy a Litomyšl je zaveden tříděný sběr kovů.

V rámci komplexních služeb LIKO SVITAVY a.s. řeší též problematiku nebezpečných odpadů pocházejících jak z podnikatelské, tak i občanské sféry. Pro tento účel slouží ve všech městech sběrné dvory určené pro příjem NO od občanů i podniků. Kromě toho provádíme pravidelné mobilní svozy nebezpečného odpadu pro obce i pro města.

Snažíme se působit i v rovině poradensví. Firmám i obcím poskytujeme pomoc při vedení průběžné evidence odpadu , za obce vyplňujeme hlášení o produkci odpadu a podob..

Zajišťovat celý soubor služeb souvisejících s nakládáním s odpady je možné jen s použitím odpovídající techniky. Každé naše středisko je samostatně vybaveno moderními svozovými vozidly zabezpečujícími příslušnou spádovou oblast.

Zajišťujeme také přistavování velkooběmových kontejnerů pro občany i podnikatelské subjekty.